x

Ochrona danych osobowych w BeBo®

Informacje ogólne

Spółka BeBo® Verlag & Training GmbH z siedzibą przy ul. Haldenstrasse 9, w (CH-8124) Maur (dalej zwana „Usługodawcą”) i jej partnerzy franczyzowi przywiązują dużą wagę do ochrony Państwa prywatności oraz do bezpieczeństwa powierzonych BeBo® danych. Usługodawca podejmuje wszelkie przyjęte i możliwe działania mające na celu ochronę informacji osobistych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Proszę mieć na uwadze, że przekazywanie danych w Internecie może być zasadniczo związane z ryzykami w zakresie bezpieczeństwa. Zapewnienie pełnej ochrony przed dostępem podmiotów obcych nie jest realne. Przedmiotowa dyrektywa o ochronie danych opisuje sposób obchodzenia się z danymi, które są przetwarzane przez BeBo®. Treść niniejszego oświadczenia o ochronie danych odnosi się zarówno do osób prowadzących kursy (instruktorów BeBo®), posiadających status członka z loginem i uczestników warsztatów i kursów/szkoleń, jak również dotyczy zamówień w sklepie internetowym oraz prób nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie ma miejsce przetwarzanie danych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres mailowy), to dane te są zawsze podawane przez Państwa dobrowolnie. Jako dane osobowe rozumiemy wszelkiego rodzaju informacje, które służą określeniu i identyfikacji Państwa osoby, czyli np. Państwa imię i nazwisko, adres mailowy czy numer telefonu.

Państwa dane w BeBo®

Usługodawca korzysta z danych osobowych tylko w celu wykonania danej usługi zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi oraz dyrektywą o ochronie danych. Usługodawca zasadniczo nie przekazuje dalej żadnych danych osobowych. Przekazanie danych następuje jedynie (i) jeśli dokonają Państwo rezerwacji którejś z naszych ofert lub dokonają zamówienia w sklepie internetowym, wówczas Państwa dane, o ile jest to konieczne, są przekazywane podmiotowi realizującemu dane wydarzenie, wzgl. osobie odsprzedającej; (ii) gdy uczestnik/klient lub organizator wyraża na to jednoznaczną zgodę; (iii) jeśli zgodnie z oceną Usługodawcy istnieje prawny obowiązek przekazania danych; (iv) jeśli jest to konieczne, by zachować bezpieczeństwo innych użytkowników; (v) jeśli jest to konieczne, by zapewnić przestrzeganie ogólnych warunków handlowych lub praw Usługodawcy lub by przeprowadzić związane z tym badania. Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do przestrzegania postanowień obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Cookies Google

Niniejsza strona korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, oferowanego przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies” (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i pozwalają na analizę korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania ze strony generowane przez pliki cookies są z reguły przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Jednak w przypadku włączenia na niniejszej stronie anonimizacji IP, Google najpierw skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw zrzeszonych w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej w celu przeprowadzenia analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz jej administratora. Google nie łączy adresu IP, przesyłanego przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy Państwu jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo w stanie korzystać z wszystkich jej funkcji. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych przetworzonych przez pliki cookies i dotyczących Państwa korzystania z niniejszej strony (wraz z Państwa adresem IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 

Newsletter BeBo®

BeBo® oferuje Państwu możliwość otrzymywania newslettera, w którym informujemy Państwa o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Jeśli chcą Państwo dokonać subskrypcji naszego newslettera, muszą Państwo podać działający adres mailowy.
 

Nieuprawniony dostęp

W strefie dla członków oraz na kontach klientów przedsięwzięliśmy różne środki dbające o to, by osoby trzecie nie miały nieuprawnionego dostępu do nieswoich kont lub danych. Centralnym elementem służącym jako zabezpieczenie tego dostępu jest hasło. Prosimy o wybranie bezpiecznego hasła, którego nie należy nikomu ujawniać, tak by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa konta.
 

Realizacja płatności

Metodą płatności w BeBo® jest faktura, która jest wysyłana elektronicznie lub pocztą tradycyjną (w oparciu o podane przez klienta dane).
 

Prawa użytkownika

Zgodnie ze szwajcarskim prawem o ochronie danych z 19 czerwca 1992 r. w aktualnym brzmieniu oraz europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (RODO) mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.
Jeśli Państwo zauważą, że wśród przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych znajdują się błędne lub niepełne dane, mogą Państwo zażądać do nich wglądu, ich korekty lub usunięcia. Danymi znajdującymi się na Państwa koncie klienta, wzgl. w strefie dla członków, mogą Państwo zarządzać samodzielnie i w ramach własnej odpowiedzialności.
Jeśli chcieliby Państwo wnieść skargę na sposób obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi przez Usługodawcę, prosimy o kontakt w formie pisemnej z inspektorem ochrony danych Usługodawcy.
Jeśli będą Państwo nadal mieli wrażenie, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, mogą się Państwo skontaktować z właściwym urzędem ds. ochrony danych i tam złożyć skargę.
 

Zmiany

Spółka BeBo® Verlag & Training GmbH zastrzega sobie w każdej chwili prawo do dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych do nowego stanu faktycznego lub nowych postanowień prawa.
 
 
Maur, maj 2018 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami