x

Warsztaty Pilates

Nasza nowa książka

Zniżka dla studentów

Regulamin kursów BeBo®

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem kursów jest firma Open Medical Magdalena Soszyńska z siedzibą przy ul. Za Skłonem 6A/8, 30-240 Kraków, NIP: 676-14-65-448.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem.

3. Za zawarcie umowy uważa się zgłoszenie na kurs poprzez rejestrację Uczestnika na stronie www.bebotrening.pl

4.  Ceny kursów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  

§2 Uczestnictwo w kursie

 1. O kwalifikacji na kurs decyduje poprawne zgłoszenie na kurs poprzez rejestrację online na stronie www.bebotrening.pl

2. Opłatę za kurs należy uiścić na konto firmy Open Medical Magdalena Soszyńska we wskazanym terminie. 

A) zaliczkę w wysokości 300 zł należy wpłacić w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia na kurs

B) całość opłaty należy uiścić w terminie do 6 tygodni przed planowanym terminem kursu.

3.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu opłaty za kurs, pod warunkiem:

A) w razie zgłoszenia rezygnacji od momentu zgłoszenia na kurs do 7 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł

B) w razie rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50% wpłaconej sumy;

C)  w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100% wpłaconej sumy.

4. Warunkiem uznania rezygnacji z kursu jest przesłanie pisemnego oświadczenia Uczestnika (listownie lub e-mailowo).

5.  Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych ze strony Uczestników. Wpłacone opłaty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom kursu.

7. W przypadku zdarzenia losowego wskutek, którego Instruktor nie będzie w stanie poprowadzić kursu Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa.

8.  Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 30 dni od ich wyrządzenia.

9. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora. 

10. Uczestnik Kursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku jako uczestnika kursu w materiałach związanych z wydarzeniem, umieszczanych również na stronach internetowych oraz kontach w portalach społecznościowych Organizatora.

11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w trakcie modułu III kursu jest ukończenie modułów I i II.

12. Koszt ponownego przystąpienia do egzaminu wynosi 550zł.

§3 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie przez Uczestnika.  

2. Wypełnienie formularza z danymi Uczestnika równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania kursu. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji kursu, w tym wystawienia faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zgłoszeń   w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Uczestnik   ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.   

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) 

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwe według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)  

Warsztaty Pilates

Nasza nowa książka

Zniżka dla studentów

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami