x

Regulamin Sklepu Internetowego Open Medical

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy Open Medical dostępny pod adresem www.bebotrening.pl prowadzony jest przez firmę Magdalena Soszyńska Open Medical z siedzibą przy ul. Za Skłonem 6A/8, 30-240 Kraków, NIP: 676-14-65-448. 

2. Właścicielem sklepu jest: Magdalena Soszyńska Open Medical Ul. Za Skłonem 6A/8, 30-240 Kraków NIP: 676-14-65-448 Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. 

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym Open Medical są produktami nowymi. 

4. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego.  

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 

6. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Open Medical przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień. 

7. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

8. Informacje na temat aktualnej oferty można uzyskać na stronie www.bebotrening.pl, poprzez zapytanie wysłane na adres: info@bebotrening.pl lub telefonicznie: +48 12 342 81 80. 

§2 

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Open Medical lub e-mailem na adres info@bebotrening.pl.  

2. Zamówienia będą przyjmowane i realizowane wyłącznie w dniach i godzinach podanych na stronie www.bebotrening.pl, tj.: poniedziałek – piątek godz. 12,00-19,00. 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 

4. W przypadku gdy podane dane w formularzu zamówienia nie są kompletne, Open Medical skontaktuje się z Klientem, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to Open Medical przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia. 

5. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

§3 

Termin i koszty wysyłki 

1. Podstawą do rozpoczęcia procesu realizowania zamówienia i wysyłki towaru jest prawidłowo przesłany i wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

2. Sklep Internetowy realizuje wysyłkę na terenie Polski. 

3. Zamówiony towar Sklep Internetowy wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). 

4. Wysyłka zamówionych towarów następuje najczęściej w ciągu 2-5 dni od wpłynięcia środków na konto. 

5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą e-mailową. 

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Open Medical, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z Open Medical. 

7. Koszty wysyłki ponosi Klient chyba, że warunki okresowej promocji stanowią inaczej. 

8. Koszt wysyłki kurierskiej zleży od wagi/wymiarów przesyłki – wszystkie szczegóły dostępne są podczas procesu składania zamówienia – przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie. Przy zamówieniu kilku produktów, za przesyłkę Klient płaci tylko raz.  

9. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru, wyczerpania zapasów fabrycznych, Sklep Internetowy poinformuje o tym niezwłocznie określając możliwie najszybszy termin dostawy lub propozycję zamiennika. W przypadku częściowej realizacji zamówienia i prolongowanej dostawy brakujących w magazynie produktów, Klient płaci wyłącznie za jedną przesyłkę. Produkty dostarczone z opóźnieniem Open Medical prześle na własny koszt. 

10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Open Medical w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie i wydłużyć termin reklamacji w tym zakresie do 30 dni roboczych. 

§4 

Płatności 

1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

2. Na każdy sprzedany towar Magdalena Soszyńska Open Medical wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 

3. Możliwe są następujące formy płatności: 

– przelew bankowy 

– gotówka ( w przypadku odbioru osobistego). 

§5 

Reklamacje 

1.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

2. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki z towarem jest dodatkowo prawidłowo sporządzony protokół uszkodzenia o którym mowa w §3 ust.10. 

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

4. Sklep Internetowy ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu Internetowego ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep Internetowy takiej opinii. 

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

§6

Odstąpienie od umowy 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi Internetowemu, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

2. Oświadczenie można wysłać listem na adres Sklepu Internetowego lub pocztą elektroniczną: info@bebotrening.pl . W przypadku wysyłki oświadczenia listem, za datę złożenia oświadczenia przyjmujemy datę stempla pocztowego. 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (Dotyczy stosowanych w elektroterapii jednorazowych elektrod przylepnych, sond/elektrod waginalnych i rektalnych). 

5. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Open Medical dokona sprawdzenia zwróconego produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w ust. 1, 3,4  niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych, Open Medical dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. 

§7 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1.  Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie przez Klienta. 

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.  

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. 

§8 

Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)  2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwe według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.) 

Nasza nowa książka

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami